021-22222426

ناوگان پارس ایر

سفر به کیش جذابیت‌های بسیاری به دنبال دارد که در صورت تجربه این سفر با جت اختصاصی لذت مسافرت خود را نیز دوچندان خواهید کرد. جت به نوعی ازهواپیماهای شخصی گفته می‌شود که ظرفیت آنها حدود 50 نفر بوده و می‌تواند به مانند هواپیمای معمولی به پرواز درآمده و شما را به مقصد برساند. همانطور که از نام این نوع هواپیما پیداست با انتخاب آن می‌توانید کاملا به صورت خصوصی از هواپیما استفاده نمایید که البته امکان استفاده دوستان و آشنایان از این پرواز نیز وجود دارد. در حالت کلی پرواز به کیش با جت اختصاصی شرایط مساعد‌تری دارد و می‌توانید بدون کوچکترین مشکلات خود را به کیش برسانید.

پرواز به کیش با جت اختصاصی

اصلی‌ترین تمایز جت اختصاصی با هواپیماهای معمولی مربوط به اندازه آن می‌شود چرا که هواپیما‌های جت 26/8 متر طول داشته و فاصله نوک دو بال آن 21/2 متر است. این هواپیماها ساخت کشور کانادا بوده و به دلیل مزیت‌هایی که دارند مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته‌اند. صندلی‌ها و فضای نشستن در پرواز با جت اختصاصی نیز با هواپیماهای معمولی متفاوت است و می‌توانید از صندلی‌های چرم و فضای باز جت نهایت لذت را ببرید.

لذت پرواز با جت اختصاصی

ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ از ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‌ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ. ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ‌ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده‌ای و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن در راه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻤﺎﺷﺎی دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻟﺎی اﺑﺮﻫﺎ ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

لذت پرواز با جت اختصاصی

ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ از ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‌ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ. ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ‌ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده‌ای و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن در راه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻤﺎﺷﺎی دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻟﺎی اﺑﺮﻫﺎ ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

لذت پرواز با جت اختصاصی

ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ از ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‌ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ. ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ‌ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده‌ای و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن در راه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻤﺎﺷﺎی دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻟﺎی اﺑﺮﻫﺎ ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

kish

رزرو هتل کیش

رزرو هتل های کیش در سه کلیک

قطعا بیشتر افراد دلشان می¬خواهد مثل مارکوپولو به سفر بروند و به قول معروف دنیا دیده بشوند. بنابراین نقشه را در دست می¬گیرند و به انتخاب توریستی ترین شهر ایران می¬پردازند. جالب اینجاست که مارکوپولو تعریف جزیره کیش را از مروارید نقش بسته در گردن بند یکی از امپراطوران چین شنیده بوده است. بنابراین جای تعجب نیست اگر شما هم بخواهید برای اولین بار یا حتی دوباره به جزیره کیش بروید. ما در اینجا هستیم تا شما بتوانید بهترین هتل کیش را برای اقامت انتخاب کنید.

سفر به کیش؛ مالدیو ایران

کیش؛ شرجی، بادگیر و چهارمین مقصد گردشگری در جنوب غرب آسیا است. سرزمینی از آب های مرجانی، ساحلی نقره ای، قلعه ارواح، شهر های زیرزمینی، نخل های زینتی و درختان 600 ساله. درست شبیه مالدیو زیبا و درخشان! آب و هوای پاک و مملو از اکسیژن خالص جزیره کیش، یکی از امتیازات بزرگی است که باعث شده تا گزینه مناسبی برای تفریح سالم و دلچسب چند روزه به حساب آید. جزیره کیش هیچ گاه هوای سرد و یا دمای صفر درجه را تجربه نکرده است و بارش باران در این جزیره، یکی از اتفاقات خوبی است که می تواند، آب و هوا را برای شما لذت بخش تر کند. اگر قصد سفر به کیش را در هر فصلی از سال داشته باشید؛ ما در سه کلیک ارزان ترین هتل های کیش را به شما معرفی می کنیم.

هتل های کیش

حتما می‌دانید که داشتن محل اقامت راحت و دلنشین، چقدر می‌تواند بر لذت سفر تاثیر گذار باشد. به عنوان یک توصیه بهتر است بعد از رزرو بلیط هواپیما کیش، هتل مورد نظرتان را رزرو نمایید تا به محض ورودتان به جزیره زیبای کیش بتوانید به راحتی مستقر شوید. همچنین با توجه به اینکه افراد عمدتا، ماه های خنک سال را برای سفر به کیش انتخاب می کنند، ممکن است خیلی زود هتل هایی که می توانند برای شما یک گزینه مناسب باشند، رزرو شوند. بنابراین بهتر است پیش از رزرو کامل هتل ها، برای انتخاب هتل مطلوب خود اقدام نمایید. جزیره کیش به واسطه محیط تفریحی و سیاحتی که به وجود آورده، دارای هتل های زیاد و با کیفیت‌های مختلف است. در ادامه از بهترین هتل 5 ستاره کیش گرفته تا ارزان ترین هتل ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

لوکس ترین هتل های کیش

هتل های رو به دریا کیش

  • هتل مارینا پارک
  • هتل ترنج
  • هتل شایان
  • هتل اسپادنا

ارزان ترین هتل های کیش در سه کلیک

قیمت هتل های کیش

جهت رزرو هتل کیش و اطلاع از قیمت، می‌توانید به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق پنل رزرواسیون، اطلاعات مربوط به هزینه‌ها، امکانات و محل هتل‌های مختلف را مشاهده کنید. ما در سایت سه کلیک سعی کرده ایم تا کلیه اطلاعات لازم جهت انتخاب هتل در شهر مقصد را به کاربران بدهیم تا با آگاهی کامل بهترین انتخاب را داشته باشند و پس از آن خرید خود را انجام دهند. قیمت هتل در کیش با توجه به اینکه در نیمه دوم سال سفر کنید، با تخفیف های 50 درصدی رو به رو است. همچنین اگر با تور کیش سفر کنید؛ می توانید سفر هیجان آوری را به همراه اقامت در یکی از هتل های خوب این جزیره مرجانی، تجربه کنید.

دیگر خدمات ما در سه کلیک

پر طرفدارترین هتل های کیش

سوالات متداول
برو به بالا