شادترین کشورهای جهان در 2023 کدام اند؟ ایران چه رتبه ای را دارد؟

فهرست مطالب فنلاند، پرچم‌دار شادترین کشورهای جهان دانمارک؛ کشور مالیات های سنگین در لیست شادترین کشورهای جهان ایسلند سوئیس؛ کشور … ادامه خواندن شادترین کشورهای جهان در 2023 کدام اند؟ ایران چه رتبه ای را دارد؟